same female as the previous one, now laying eggs. (Boloria Polaris, Polar Fritillary) Norway, Alta, 450m, 2010-07-04